با کودک ناهمکار در درمان های دندانپزشکی چه باید کرد؟

برخی کودکان همکاری لازم را جهت درمان دندانپزشکی ندارند.
در این مورد بهترین کار اعتماد به دندانپزشک معالج است تا با تکنیک های خاص کودک را مجاب به قبول درمان نماید در صورتی که کودک همچنان نا آرام باشد ارجاع به متخصص دندانپزشکی کودکان و گاه بیهوشی توصیه می شود.

آخرین مطالب